அட்லாண்டா தமிழ் மன்றம்
திரு. ராஜா அவர்களும் திருமதி. பாரதி பாஸ்கர் அவர்களும் குத்து விளக்கேற்றி அட்லாண்டா தமிழ் மன்றத்தை அதிகார பூர்வமாக துவக்கி வைத்தனர் - ஏப்ரல் 23 2023
Previous slide
Next slide

Cultural, Charity, Community Center (3 Cs) and Educational

To preserve and promote Tamil language and culture across all the Tamil-speaking population in Georgia, USA.

 

To provide opportunities to learn and participate events related to the rich Tamil Culture and Arts.

To promote Friendship, and Good Will across all Tamil speaking population in Georgia in a Positive environment.